TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN KHILAFAH ISLAMIYAH (1909-1977)

Judul : TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN KHILAFAH ISLAMIYAH (1909-1977)

Penulis : Dr. Suryo Ediyono, M.Hum.

Editor : Alif Al Hilal Ahmad, S.S., M.A.

Penerbit : Prodi Sastra Arab UNS

Tahun : 2022

ISBN : (Dalam Proses)

Categories: ,

Pemikiran keagamaan Taqiyuddin An-Nabhani dalam mewujudkan daulah khilafah Islam yang menolak jalan keras terhadap penegakan daulah khilafah Islam. Beliau dilahirkan (1909-1977), dimakamkan di al-Auza’i, Beirut. Bermula dari Palestina, Hizbut Tahrir berkembang ke berbagai negara salah satunya Indonesia. Jika ditelusuri, berdirinya Hizbut Tahrir dilatarbelakangi oleh dua sisi, yaitu historis dan normatif. Secara historis, Hizbut Tahrir berdiri sebagai respon terhadap keterpurukan umat Islam dalam waktu yang Panjang, sejak abad ke-19 M peradaban Islam berada di titik nadir. Hizbut Tahrir adalah partai politik keagamaan internasional yang berideologi Islam sebagai asas dari partainya. Oleh karena itu dalam menetapkan ide, hukum-hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan, Hizbut Tahrir hanya berlandaskan pada Islam. Dunia Islam terpuruk akibat dominasi penjajahan barat dalam berbagai sektor politik, ekonomi dan ideologi. Dalam kondisi yang demikian, banyak bermunculan gerakan Islam yang telah berusaha bangkit dan membangkitkan umat Islam. Semoga buku bacaan ini bermanfaat.